Moduly CAIS€


 • Základný modul

  Modul slúži na integráciu celého systému. Bez neho nie je možná práca s ostatnými modulmi. Zabezpečuje komunikáciu medzi modulmi, archiváciu dát, automatické účtovanie a iné funkcie.

 • Adresár

  Je prehľadná evidencia dodávateľov a odberateľov. Zaznamenávajú sa v ňom adresy, telefónne čísla a bankové spojenia. Adresár je prístupný zo všetkých ostatných okruhov. Obsahuje aj tlač adries na štítky rôznych veľkostí.

 • Nákup

  Slúži na evidenciu dodávateľských faktúr - daňových dokladov, dobropisov, ťarchopisov, zálohových faktúr a JCD. Je možné evidovať faktúry v našej aj v cudzej mene. Modul umožňuje sledovať úhrady a jednoducho vytvárať príkazy na úhradu. • Banka a homebanking

  Modul BANKA slúži na sledovanie bankových výpisov a príkazov na úhradu. V spojení s doplnkom HOME BANKING umožňuje pre vybrané peňažné ústavy vytvárať príkazy a prijímať výpisy vo formáte dátového súboru banky.

 • Predaj

  Slúži na evidenciu a tvorbu odberateľských faktúr - daňových dokladov, dobropisov, ťarchopisov, zálohových faktúr, dobierok, proforma faktúr a penalizačných faktúr. Je možné vytvárať a evidovať faktúry v našej aj v cudzej mene. V module sa sledujú úhrady faktúr a umožňuje hromadne generovať upomienky a penalizačné faktúry.

 • Pokladňa

  Modul POKLADŇA umožňuje viesť viacero pokladničných denníkov v našej aj cudzích menách. Vystavujú sa v ňom príjmové a výdavkové doklady a ich storná. Pre platiteľov DPH umožňuje vystaviť daňové doklady. Pokladňa pracuje v kontrolovanom, alebo nekontrolovanom režime. Kontrolovaný režim zabezpečuje prirodzený a chronologický tok peňazí v pokladni. • Zamestnanci (Mzdy, Pracovníci)

  Modul ZAMESTNANCI je určený na výpočet miezd, evidenciu zamestnancov, povinnú evidenciu pracovníkov na vedľajší pracovný pomer a pracovníkov pracujúcich na dohodu. Zároveň okruh vypočítava všetky daňové odvody, odvody do poisťovní a ročné vysporiadanie daňových odvodov. Je možné definovať súbeh rôznych typov miezd pre pracovníka a parametre jednotlivých mzdových položiek.

 • Sklad

  Modul sústreďuje evidenciu materiálu, tovaru a výrobkov na sklade. Umožňuje sledovať skladové zásoby v oceňovaní kĺzavý priemer alebo FIFO, so súčasným sledovaním obstarávacích nákladov. Je možný výdaj a príjem na sklad, storno týchto dokladov a presun medzi skladmi. Príjem, skladovanie a výdaj je možný v rôznych merných jednotkách. Skladové pohyby sa dajú účtovať podľa spôsobu "A", alebo "B".

 • Majetok

  Modul MAJETOK sústreďuje evidenciu majetku vo firme. Evidencia investičného majetku zahŕňa hmotný, nehmotný aj drobný majetok. Modul umožňuje vykonávať všetky druhy majetkových pohybov, t.j. zaradenie, preradenie, technické zhodnotenie, precenenie, vyradenie, účtovné aj daňové odpisovanie. V rozšírenej verzii ponúka možnosť evidovať poistenie majetku s tvorbou poistných zostáv pre poisťovne a nadstavbu Manažérske funkcie. • Obchod

  OBCHOD je nadstavba modulov PREDAJ, SKLAD a POKLADŇA. Umožňuje vytvárať a udržiavať predajný cenník s ľubovolným množstvom cenových hladín. Pri predaji tovaru sa naraz vytvorí skladová výdajka a faktúra, (pri vrátených obaloch aj príjemka a dobropis) a tieto sa ihneď automaticky zaúčtujú. Pri predaji sa dá vystaviť aj dodací list. Po doplnení počítača certifikovanou fiskálnou tlačiarňou je možný aj predaj za hotové. Denné uzávierky registračnej pokladne sa zapíšu do modulu POKLADŇA a automaticky zaúčtujú.

 • Účtovníctvo

  Účtovníctvo je modul, schopný pracovať aj bez podpory modulov prvotnej evidencie. Ale využitie týchto modulov prácu s účtovníctvom výrazne zjednodušuje a urýchľuje. Spracovanie je rozdelené do oblastí: pokladňa, dodávateľské a odberateľské faktúry, sklad, banka, majetok, zamestnanci, interné doklady a podsúvahové účty. Účtovať je možné priamo do denníka, alebo automaticky z modulov prvotnej evidencie. Zaúčtovanie sa okamžite prejaví na stavoch účtov. V otvorenom mesiaci sú možné dodatočné úpravy, alebo vymazanie dokladov. Modul umožňuje kedykoľvek a za ľubovoľné obdobie vytvoriť závierkové zostavy.
  V module je možné definovať účtovný rozvrh s vlastnosťami jednotlivých účtov, predkontácie pre jednotlivé oblasti a viacero predpisov pre výpočet súvahy a výsledovky.
  Saldokonto sa sleduje priamo v účtovníctve na účtoch, ktoré si na to vyberiete. Párovanie je zabezpečené pomocou čísla dokladu, alebo variabilného symbolu. Párovanie platieb je možné aj v opačnom poradí (t.j. najskôr platba, potom faktúra).
  Súčasťou okruhu je aj výpočet DPH. Program si sám podľa údajov zo saldokonta vyhľadá dodávateľské faktúry s nárokom na odpočet dane a nakoniec ich aj preúčtuje. Okrem samotného daňového priznania program vytvorí aj podklady pre daňové úrady. Celý výpočet DPH je veľmi jednoduchý a pohodlný.Rýchla vzdialená pomoc

Stiahnite si klienta pre vzdialenú pomoc

Po stiahnutí a spustení nám oznámte číslo ID, ktoré sa Vám zobrazí.

Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií.