CAIS Bakery logo


CAIS Bakery - software pre pekárov

CAIS-Bakery- je úplne nový, prepracovaný a výrazne zdokonalený program, ktorý využíva všetky dobré a oceňované vlastnosti pôvodného programu TAVIP. Zachované sú všetky predchádzajúce postupy práce a výstupné zostavy. Tlač dodacích listov a faktúr na ihličkových tlačiarňach je rovnaká ako v TAVIP-e.

Pre prácu s novým CAIS-Bakery stačí len minimálne zaškolenie obsluhy. Navyše ponúka výrazne väčšie možnosti s využitím všetkých výhod, ktoré prostredie Windows prináša. Bonusom je zvýšenie rýchlosti a spoľahlivosti spracovania a plná sieťová verzia. Pripravujeme možnosť stiahnuť si jeho pravidelné aktualizácie zo zabezpečených stránok z internetu.

Súbor programov CAIS-BAKERY je programový balík, ktorý zachytáva celú oblasť potravinárskej výroby - od príjmu surovín cez normy výrobkov, objednávky, výrobné príkazy, expedíciu, dodacie listy, fakturáciu až po prevod do účtovníctva.

  • Odbyt

    linky rozvozu, objednávka sa rovná dodací list, fakturácia za zvolené obdobie (denná, týždenná, dekádna, za linku), zberné faktúry (spoločná faktúra za viac odberateľských miest), vrátené výrobky (reklamácie), hlásenia expedícii, špeciálne požiadavky obchodných reťazcov, EDI komunikácia, rôzne druhy cenníkov, evidencia výrobkov vo vlastných predajniach, veľa výkazov o odbyte za celú dobu používania programu

  • Výroba

    krátkodobý výrobný cyklus, časové rozdelenie objednávok podľa nakládky linky, výrobné príkazy (VP) na prípravu cesta, VP na jednotlivé druhy výrobkov, žiadanky na výdaj surovín podľa smeny a skupiny výrobkov, dopredné a spätné normovania spotreby surovín, dvojstupňové normovania na úroveň polotovarov a surovín, materiálové kalkulácie výrobkov, porovnávanie skutočnej a normovanej spotreby surovín

  • MTZ

    skladová cena metódou aritmetického váženého priemeru, sledovanie šarže surovín použitých na výrobu, príjem a výdaj bez obmedzenia počas uzávierok a inventarizácií skladov (pekárska výroba je v postate nepretržitý proces), sledovanie výrobnej a nevýrobnej spotreby


Programy sú rozdelené na viac častí. Každá časť spracováva ucelenú oblasť (pracovisko) výroby alebo odbytu. Vždy obsahuje základnú verziu, ktorá má základné činnosti daného pracoviska a voliteľné moduly. Voliteľné moduly sa inštalujú podľa potrieb a požiadaviek užívateľa.

Produkčný systém Bakery je neustále vylepšovaný a aktualizovaný na legislatívne zmeny.

Rámcový popis pracovísk

1. SKLAD SUROVÍN - klasická MTZ s oceňovaním zásob skladovou cenou. Obsahuje príjem a výdaj surovín, materiálové a skladové karty, storno doklady, inventúra, obrat surovín za obdobie a podľa pohybov, účtovná uzávierka skladu, prepojenie na výrobu. Sleduje šarže vydávaných surovín, Máte prehľad o cenách a dodaných množstvách od každého dodávateľa. Dobrá evidencia o zásobách a spotrebe surovín má priamy dopad na konečný zisk z podnikania. Hlavne teraz, keď ceny surovín tvoria väčšiu časť nákladov na výrobu.

2. VÝROBA - program, ktorý má dvoch dobrých spolupracovníkov – sklad a odbyt. Z odbytu preberá objednávky a podľa času nakládky liniek objednávky rozdelí do výroby pre jednotlivé smeny. Príprava výrobných príkazov pre smenu a skupinu výrobkov, výpočet žiadanky na výdaj surovín podľa receptúr výrobkov. Skontroluje stav zásob na plánovanú výrobu a vytlačí objednávku na chýbajúce suroviny. Obsahuje tlač výrobných príkazov na prípravu cesta, typov výrobkov a žiadaniek. Možnosť zadania výrobného príkazu len ako doobjednávky výroby. Výpis výroby za zadané obdobie podľa druhov výrobkov v merných jednotkách, kilogramoch a celkovej sumy v € podľa výrobných resp. fakturačných cien. Porovná skutočnú spotrebu v sklade a normovanou spotrebou. Na základe skladových cien surovín vykalkuluje materiálové náklady na výrobky...
Nie je toho dosť na odbúranie ručných výpočtov vo výrobe?

3. ODBYT - pre užívateľov s viac ako stovkou odberných miest doporučujeme odbyt rozdeliť na pracoviská objednávok a fakturácie. Na základe našich skúseností dokáže jeden zamestnanec v rozumnom čase nahrať okolo 100 objednávok čo je 4 až 5 liniek rozvozu.

- Objednávky - tvorba liniek rozvozu, stále týždenné objednávky, nahrávanie a tlač dodacích listov (DL), sumarizácia výrobkov do dennej expedície, tlač liniek rozvozu, sumáru liniek a nakládkových listov linky. Presun objednávok do výroby a sumáru liniek do skladu hotových výrobkov v expedícii. Oprava DL, evidencia vrátených výrobkov a prepraviek. Obsadenie vodičov na linkách. Tlač mesačného výkazu za rozvoz podľa linky alebo vodiča. Možnosť výberu zo 16 typov dodacích listov a 3 typov liniek.
Pozn. V programe je len jeden súbor pre vstup údajov. Počas nahrávania a opráv sa považuje za objednávky a po vytlačení za dodacie listy. Tento systém práce vyhovuje pre krátkodobý výrobný cyklus bez zbytočných prepisov objednávok na dodacie listy.

4. FAKTURÁCIA - obsahuje oblasti:
- zoznamy - nahrávanie a opravy zoznamov výrobkov, odberateľov, hospodárskych stredísk, cenníkov výrobkov, poskytnutých zliav a akciových cien. Základné údaje o firme, registrácia a evidenčné číslo potravinárskej výrobne. Distribúcia zoznamov na stanice objednávok.

- dodacie listy - načítanie zo staníc objednávok, kontrola úplnosti údajov na DL, kontrola na cenníky výrobkov, prehľady o nefakturovaných čiastkach, dekádne výpisy, expedícia podľa hospodárskych stredísk, sumárny výpis za zadané obdobie o dodaných a vrátených výrobkoch podľa odberateľov v Eurách. Realizácia výroby podľa hospodárskych stredísk

- účtovné doklady – vystavovanie, súpis a tlač

- faktúry – daňové doklady za zvolené obdobie (denne, týždenne, dekádne, mesačne), alebo konkrétny dodací list s možnosťou úhrady cez účet alebo v hotovosti. Možnosť výberu z dvoch typov faktúr, spôsobu výpočtu zľavy, číslovania dokladov a rôzne kritéria pre výpis faktúr.

- zaťaženky – presun výrobkov do vlastných predajní v nákupnej a predajnej cene z hľadiska predajne

- bezodplatné prevody – len daňový doklad za výrobky vo vlastnej spotrebe (závodná jedáleň, vzorky), alebo sponzorstvo

- príjmový doklad – platba v hotovosti cez registračnú pokladňu

5. ŠTATISTIKA - je určený na sledovanie a vyhodnotenie údajov, ktoré sú uložené v počítači za celú dobu používania programového súboru BAKERY. Tieto údaje sa načítavajú priamo z archívu a spätne za ľubovoľný rok. Poskytuje prehľad o raste odbytu v merných jednotkách, Eurách resp. kilogramoch celkom, alebo za konkrétny výrobok. Umožní sledovať pomer reklamovaných výrobkov k dodaným. Obsahuje aj možnosť vystavovať dobropisy ako zľavy na fakturáciu za zadané obdobie.Rýchla vzdialená pomoc

Stiahnite si klienta pre vzdialenú pomoc

Po stiahnutí a spustení nám oznámte číslo ID, ktoré sa Vám zobrazí.

Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií.