História verzí (noviniek) v Bakery, v module Odbyt:

Vo verzii 2.60 programu BAKERY pribudol výpočet výživových hodnôt.
Podrobný popis zmien

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č. 1169/2011 z 25. Októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom), zavádza nové označovanie výrobkov. Výrobcom potravín určuje povinné a špecifikuje dobrovoľné údaje o výživových hodnotách. Na všetkých balených potravinách predávaných v rámci EÚ musia byť uvedené výživové hodnoty najneskôr v decembri 2016.

Pre výpočet musíte poznať receptúru (normu) výrobku a výživové údaje surovín použitých v norme. Údaje o surovinách vám poskytne dodávateľ, prípadne ich môžete získať z potravinových databáz.


Vo verzii 2.59 programu BAKERY pribudlo Rozdelenie liniek na dva smery „A“ a „B“
Podrobný popis zmien

V tejto verzii je nová možnosť rozdeliť existujúcu linku na dva smery a vytlačiť každý smer ako samostatnú linku.
Rozdelenie platí len pre zadaný dátum rozvozu. Použitie: keď sú veľké objednávky (napr. sviatky) a auto nedokáže na jeden krát rozviesť celú linku.

Nový kód fakturácie „Za linku“ (kód 60, 61)

Subjekty zaradené do tohto kódu sa fakturujú po zadaní čísla linky a faktúry sa zoradia podľa poradia na linke. Použitie tohto kódu je výhodné keď faktúry pre niektoré subjekty neposielate poštou, ale vodičom na linke. Hlavne faktúry platené v hotovosti, keď musíte odovzdať aj účtenku z fiškálnej pokladnice (tlačiarne).

Pri výbere „za Linku“ a čísla linky sa vystavia faktúry len pre subjekty s kódom 60 a 61 na danej linke. Subjekty s iným kódom fakturácie (denná, dekádna, ...) sa pri fakturácii „za Linku“ preskočia a faktúry sa nevystavujú.


Vo verzii 2.58 programu BAKERY pribudol Dobropis z vystavených faktúr.
Podrobný popis zmien

Nová verzia programu prináša nový spôsob vystavenia a výpočtu dobropisu z faktúr, vystavených za zadané obdobie.

Tento dobropis sa používa ako vrátenie percentuálnej čiastky z dodaných výrobkov. Pôvodný spôsob vypočítal dobropis z dodacích listov bez zľavy poskytnutej na faktúrach.


Vo verzii 2.57 programu BAKERY sú upravené Dekádne výpisy.
Podrobný popis zmien

1. Možnosť zadania dátumov aj na prelome mesiacov. Táto voľba je pre dekádny výpis za týždennú fakturáciu. 2. Parametre tlače pre TAVIP tlač a DOS Printer:


Vo verzii 2.56 programu BAKERY je zabudovaná:
Podrobný popis zmien

Kontrola faktúr na číselný rad. V ponuke Počiatočné nastavenie:
Môžete zapnúť kontrolu čísel vystavovaných faktúr na číselný rad pre daný rok. Rozsah čísel faktúr môžete ľubovoľne zmeniť.
Pri vystavovaní faktúr program upozorní ak číslo faktúry je mimo zvolený číselný rad pre daný rok.


Vo verzii 2.55 programu BAKERY je ako novinka umožnený Hromadný výber údajov v tabuľke:
Podrobný popis zmien

Program je rozšírený o novú funkciu hromadný výber. Označenie funkcie v Podrobnom popise zmien Po kliku na túto ikonu sa zobrazí okno na hromadný výber položiek.


Vo verzii 2.53 programu BAKERY je doplnená:
Podrobný popis zmien

Evidencia platieb v hotovosti za dodacie listy alebo faktúry bez použitia registračnej tlačiarne v rámci programu BAKERY. Evidencia je nový modul, ktorý po aktivácii dodávateľom sprístupní ponuky z registračnej pokladnice.

1. Prehľady – Za zadaný dátum sa načítajú dodacie listy odberateľov, ktorý majú kod 11 (denne v hotovosti), alebo faktúry s platbou hotovosť (Vzor tlačovej zostavy v podrobnostiach).
2. Úhrady účteniek za dodacie listy – DEKÁDNE VÝPISY (Po kliknutí do hlavičky stĺpca)
3. Úhrady účteniek za faktúry – Ponuka slúži na nahrávanie skutočne prijatej hotovosti, sledovanie neplatičov, tlač upomienky.


Vo verzii 2.52 programu BAKERY je doplnená:
Podrobný popis zmien

Zostava tlače prílohy 1 k faktúre samostatne.
V parametroch tlače faktúr je možnosť zmeniť formát prílohy 1 na sumárny dodací list


Vo verzii 2.51 programu BAKERY sú realizované výživové hodnoty výrobkov.
Podrobný popis zmien

Nastavenie modulu v System - Nastavenia - Parametre
Po nastavení parametra sa sprístupní tlačidlo „Výživové h.“

Klikom na tlačidlo sa otvorí obrazovka na zadanie hodnôt.


Vo verzii 2.50 programu BAKERY sú realizované úpravy:
Podrobný popis zmien

Pre tlač cenníkov a ovládanie zmeny ukazovateľa na dodacom liste „FATKÚRA“
Tlač cenníkov – v pôvodnej verzii bola možná len z obrazovky „Cenník za obdobie“. V novej verzii je tlač prístupná aj z obrazovky „Rozbaľ výrobky“.
Cenová ponuka – výber výrobkov zaradí do tlače len vybrané výrobky, voľba názvu zostavy a údajov výrobkov
Zmena statusu DL „Faktúra“ – do oprávnení užívateľa bola zaradená zmena statusu a pridaný parameter: otázka v programe „Chcete naozaj zmeniť status?“


Verzia 2.30 programu BAKERY prináša rozšírenie o 10%-nú DPH
Podrobný popis zmien

Rozšírenie programu o 10% DPH na vybrané výrobky plne rešpektuje spôsob odbytu a fakturácie v pekárenských výrobniach. DPH sa nahráva s dátumom platnosti novej sadzby. Program vždy dosadí sadzbu DPH podľa dátumu dokladu.
Nové sadzby môžete nahrať kedykoľvek v priebehu decembra 2015. Uplatnia sa až na nových dodacích listoch nahrávaných na dátumy od 01.01.2016.

V ponuke ZOZNAMY – Ceny – Cenník za obdobie môžete vytlačiť zostavu:
„DUÁLNE CENY VÝROBKOV S 10% DPH“ pre každý cenník.

Po nahratí dodacích listov odporúčame vytlačiť „Kontrolu sadzby DPH pre výrobky“
Na opravu DPH použite voľbu „Zámena výrobkov“ vo formulári Výber údajov a parametreRýchla vzdialená pomoc

Stiahnite si klienta pre vzdialenú pomoc

Po stiahnutí a spustení nám oznámte číslo ID, ktoré sa Vám zobrazí.

Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií.